ZDRO(JO)WE ZASADY

Drodzy Mieszkańcy Miasto Ząbki❗️
Sezon na gaszenie pragnienia 💦wodą💦 ze zdrojów🚰 (poidełek)🚰 w pełni rozpoczęty❗️ Przypominamy, że uruchomione są 2️⃣ zdroje zewnętrzne znajdujące się na terenie naszego miasta:👇
👉przy Parku Miejskim
👉Przy Pasażu Orla 4/6
Instalacje zostały odpowiednio przygotowane, a woda💧 w nich została przebadana i spełnia restrykcyjne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Chcemy aby nasza woda 💧„Drewniczanka”💧 była dostępna dla każdego Mieszkańca, dlatego też przypominamy o przestrzeganiu następujących zasad:⚠️
1️⃣ nalewajcie wodę do „swojego” 🥤bidonu, kubka, butelki. Nie dotykajcie zdroju ustami ani napełnianym pojemnikiem❗️ Jeżeli ilość wody, którą chcielibyście pobrać jest większa niż pojemność przeciętnej butelki zapraszamy do skorzystania z naszej studni oligoceńskiej❗️
2️⃣pamiętajcie, że woda 💧w zdrojach jest do picia✅, a nie do mycia❌❗️❗️
3️⃣prosimy abyście zawsze po sobie zostawiali porządek.🚮 Nie pozostawiajcie żadnych śmieci przy zdrojach – pomyślcie o kolejnych osobach, które skorzystają ze zdroju!
4️⃣ gdy źle się czujecie – macie kaszel🦠, katar🦠, gorączkę – nie korzystajcie ze zdroju❗️❗️ Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych❗️❗️
5️⃣jeżeli zobaczycie, że zdrój jest uszkodzony, bądź dochodzi do aktów wandalizmu niezwłocznie nas poinformujcie🆘 i dzwońcie☎️ na telefon alarmowy❗️❗️
Proste zasady, a znaczą tak wiele❗️Dbajcie o siebie nawzajem i pijcie „Drewniczankę” na zdrowie❗️❗️ 💧😁

Koncepcja KulturoTeka Ząbki

Drodzy Mieszkańcy,

trwają konsultacje dotyczące zagospodarowania nieruchomości położonej u  zbiegu ul. Powstańców i ul. Piłsudskiego w Ząbkach – tzw. Gazomontażu.

Działka ta stanowi własność ząbkowskiej spółki komunalnej PWiK w Ząbkach sp. z o.o. – czyli naszą.

Nabyliśmy tę nieruchomość kilka lat temu od syndyka masy upadłościowej, tym samym powiększając majątek naszego Miasta Ząbki.

W ramach konsultacji społecznych zgłosiliśmy opracowaną przez nas koncepcję zagospodarowania tego terenu pod nazwą „KulturoTeka Ząbki”, która równocześnie wpisuje się w oczekiwania wielu mieszkańców naszego miasta, zgrupowanych w II etapie konsultacji, pod propozycją Nr 1.

Tak obecnie wyglądają hale poprodukcjne na terenie byłego Gazomontażu.

.

.

.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją „KulturoTeki Ząbki” i uczestnictwa w głosowaniu.

.

.

.

.

.

Zainteresowanym szczegółami koncepcji PWiK’u  „KulturoTeki Ząbki” udostępniamy w poniższym linku
pliki z zestawieniami powierzchni, elewacjami i przekrojami budynku

KoncepcjaPWiK-KulturoTekaZabki

.

.

.

.

.

Mały SUW „Gazomontaż” uruchomiony

Drodzy Mieszkańcy Miasto Ząbki,
.
chcielibyśmy Was poinformować, że zakończono prace związane z modernizacją małej Stacji Uzdatniania Wody na działce przy ul. Powstańców 2C na terenie dawnego „Gazomontażu”.
.
Zakres prac obejmował roboty montażowe w budynku, w tym zostały zamontowane filtry ciśnieniowe odżelaziająco-odmanganiające z przewodami technologicznymi, pompami sieciowymi i zestawem hydroforowym oraz instalacją elektryczną i sterującą. Poza budynkiem zamontowano pompy głębinowe w ujęciach, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej i przewody wodociągowe oraz kanalizację technologiczną z odstojnika popłuczyn.
.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody uzdatnionej oraz stosownych pozwoleń w styczniu 2022 roku włączono Stację Uzdatniania do sieci wodociągowej miasta Ząbki.
.
Dziennie stacja produkuje 400 m3 wody, co zapewnia zaopatrzenie około 4 000 mieszkańców naszego miasta.
Pobierana ze studni głębinowych woda jest napowietrzana i uzdatniana na naturalnych złożach mineralnych bez użycia innych środków, co zapewnia jej dobre walory smakowe.
Cieszymy się, że nasza ząbkowska woda „Drewniczanka” (R)  zaczyna docierać do coraz większej liczby mieszkańców w południowej części miasta.
Mamy nadzieję, że dzięki Niej do czasu uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody SUW Południe, woda dla mieszkańców Ząbek będzie dostarczana bez żadnych zakłóceń.
.
.
.
.
.

Oferta pracy w PWiK

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Zastępca kierownika w dziale Wodociągów i Kanalizacji

I. Miejsce pracy: Miasto Ząbki, ul. Hubalczyków 1 .

II. Główny zakres obowiązków:

 1. Zastępowanie Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
 • brygadą ds. montażu i wymiany wodomierzy,
 • stanowiskiem ds. gospodarki wodomierzowej,
 • stanowiskiem ds. kontroli i monitoringu,

– wyodrębnionych w strukturze działu, poprzez:

 1. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, w tym dbałość o zapewnienie potrzebnych środków i narzędzi do realizacji zadań,
 2. bieżące nadzorowanie terminowego i zgodnego z obowiązującymi procedurami prowadzenia spraw poprzez podległych pracowników,
 3. sprawne współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, w zakresie realizowanych zadań,
 4. bieżącą kontrolę jakości wykonywania zadań przez poległych pracowników oraz bieżący monitoring mogących wystąpić ryzyk,
 5. bieżące prowadzenie czynności wykonywanych przez pracowników, w szczególności sporządzenie planu pracy, rozliczanie czasu pracy, sporządzanie planu urlopów podległych pracowników,
 6. koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników,
 7. inicjowanie działań zmierzających do minimalizowania kosztów funkcjonowania podległej brygady i samodzielnych stanowisk (energii, paliwa, godzin pracy),
 8. dbanie o szkolenia i rozwój zawodowy podległych pracowników zgodnie z potrzebami Spółki.
 9. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji pod względem techniczno – ekonomicznym majątku Spółki znajdującego się na wyposażeniu działu.
 10. Planowanie prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i konserwacją urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będących w posiadaniu Spółki oraz dokumentacji technicznej, w tym zakresie.
 11. Bieżące gromadzenie i przekazywanie przełożonemu materiałów i informacji niezbędnych do opracowywania prognoz, analiz i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez dział.
 12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prowadzeniem ewidencji wodomierzy, ich ponowną legalizacją albo wymianą na nowe po upływie terminu legalizacji,
 13. Prowadzenie rejestru odczytów wodomierzy oraz przepływomierzy do rozliczeń za ścieki wykorzystywanie w obowiązujących systemach Spółki Aqueduct w technologii LoRaWAN z automatyczną transmisją danych pomiarowych w trybie on-line.
 14. Nadzór nad terminowością odczytów wodomierzy.
 15. Realizowanie harmonogramu odczytów uzgadnianego z Biurem Obsługi Klienta Spółki.
 16. Wdrażanie systemu stacjonarnego odczytu wskazań wodomierzy.
 17. Kontrola i monitoring nielegalnych zrzutów ścieków – wód opadowych, gruntowych z terenów budowy oraz nielegalnych poborów wody z sieci wodociągowej. Przekazywanie informacji do działu BOK celem aktualizacji rejestrów.
 18. Bieżące wypisywanie zleceń dla podległych pracowników na pobranie materiałów z magazynu.
 19. Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych dotyczących gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 20. Współpraca z działem systemu informacji przestrzennej GIS w zakresie monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 21. W sytuacjach wyjątkowych zastępowanie kierownika działu GIS.
 22. Nadzór oraz realizacja dofinansowań przedsięwzięć pozyskanych przez Spółkę, z funduszy zewnętrznych dotyczących zintegrowanych systemów monitoringu infrastruktury sieci wodociągowej- kanalizacyjnej oraz źródeł energii odnawialnej.

III. Nasze wymagania:

 1. wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub budowlanej;
 2. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;
 3. mile widziana znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i powiązanych z nimi aktów prawnych,
 4. praktyczna znajomość systemów/ programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows,
 5. Umiejętność współpracy w zespole,
 6. Wysoki poziom zaangażowania w wykonywaną pracę,
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 8. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Komunikatywność,
 11. Samodzielność,
 12. Skrupulatność,
 13. Prawo jazdy kat. B.

IV. Co oferujemy:

 

 1. Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
 2. Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), premie i nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe,
 3. Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 4. Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin,
 5. Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej.
 6. Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.
 7. Przyjazne środowisko pracy: klimatyzowane pomieszczenia.

 V. Dodatkowe informacje:

 1. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 2. Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
 1. CV (życiorys) oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia.
 2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 3. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 4. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Spółki). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.
 6. Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.
 7. Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • test wiedzy (w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów),
 • rozmowa kwalifikacyjna

VI. Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 2. CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Terminy:

 1. Termin na składanie ofert: do 18 lutego 2022 r.
 2. Oferty należy składać listownie w zamkniętych kopertach, na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki, z dopiskiem „oferta pracy – zastępca kierownika działu WK”.

VIII. RODO

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki.
 3. Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@zabki.pl, 783-220-250 lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki.
 4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 5. Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 7. Uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych: żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 • 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 • 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 1. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

_________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYBORZE

Komisja ds naboru dokonała weryfikacji dokumentów, przeprowadziła rozmowy i w dniu 4 marca 2022 r. dokonała wyboru.
Stanowisko zastępcy kierownika w Dziale Wod-Kan zostało powierzone Panu Dariuszowi Balcer.

Szczegóły w protokole.

7 stycznia NIECZYNNE

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku, Kasa oraz Biuro Obsługi Klienta przy Hubalczyków 1 będą nieczynne.

Godziny pracy 31 XII

Szanowni Klienci, informujemy o zmienionych godzinach pracy naszego Przedsiębiorstwa w dniu 31 grudnia.

Kasa będzie czynna od godziny 7:00 do 11:00, natomiast Biuro Obsługi Klienta od godziny 7:00 do 13:00.

Korzystając z okazji Życzymy Państwu, aby wszelkie zmiany w Waszym życiu, miały charakter wyłącznie zmian na lepsze!
Szczęśliwego Nowego 2022 Roku!
Zespół PWiK w Ząbkach

Wesołych Świąt!

a w tych realiach, jednak w ZDROWIU, ZDROWIU i jeszcze raz w ZDROWIU !

24 grudnia – NIECZYNNE

Dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

 

WODOCIĄGOWO-ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA

Przedstawiamy Wam „Wodociągową Kolorowankę – edycja świąteczna bożonarodzeniowa”.

.

Ta 20-stronicowa książeczka zawiera kolorowanki, zadania, łamigłówki i zagadki do rozwiązania, która łączy motyw wody 💦 z Mikołajem 🎅, choinką 🎄 i reniferem🦌❗
.
Kolorowanka jest gotowa do pobrania jako plik o rozszerzeniu PDF.
.
Nie przegapcie tej okazji❗
.
Gwarantujemy Wam super zabawę, do której możecie zaprosić swoich rodziców i przyjaciół jako forma wspólnego spędzania czasu w te zimowe świąteczne wieczory lub możecie ją wykorzystać jako mały upominek 🎁 pod choinkę 🎄 dla kogoś wyjątkowego🥰
Zapraszamy❗❗❗

Wyniki Konkursu „Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa”

Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt.: ” Wodociągowa Kartka Bożonarodzeniowa”🥰❗


Komisja Konkursowa, której Przewodniczącym był Janusz Tomasz Czarnogórski – Prezes Zarządu PWiK w Ząbkach dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 7 Laureatów oraz 15 wyróżnień w tym 1 wyróżnienie od Przewodniczącego Komisji🥳


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac❗ Decyzję było naprawdę bardzo ciężko podjąć ze względu na oryginalność każdej z prac🤩

W kategorii klas 1-3 Zwycięzcami zostali:
🥇 Natalia Bryńczak, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach, klasa 1A
🥈 Adam Bryś, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach, klasa 3E
🥉 Julia Wolińska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach, klasa 3A
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:
🏅 Oliwia Kułak, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 1F
🏅 Marta Mróz, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 3A
🏅 Krzysztof Zamęcki, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 1D
🏅 Łucja Jankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach, klasa 2B
🏅 Jakub Matusik, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 3A
🏅 Aleksander Kozłowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach, klasa 3B
🏅 Hanna Brejer, @ szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 1E
🏅 Michał Kucharski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 1C
🏅 Kuba Czuryszkiewicz, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 1F
🏅 Gabriella Sudoł, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 2C


W kategorii klas 4-6 Zwycięzcami zostali:
🥇Wiktoria Bogucka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 4C
🥈 Szymon Cieślak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach, klasa 5A
🥉 Natalia Godlewska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 4E
🥉 Barbara Potrzebowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 4A
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:
🏅 Paweł Kucharski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, klasa 4A
🏅 Alicja Molenda, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach, klasa 6C
🏅 Natalia Lea Libudzic, @publiczna katolicka szkoła im. ks. Jana Twardowskiego w Ząbkach, klasa 4A

W kategorii klas 7-8 wyróżnienie otrzymuje:
🏅 Krzysztof Radkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach, klasa 8B


Poza kategoriami zostało nadane wyróżnienie Przewodniczącego Komisji Konkursowej, które otrzymuje:
🏅 Oliwia Walasik, @szkoła podstawowa nr 6 w Ząbkach, klasa 1C

Przekazanie nagród zostanie ustalone indywidualnie❗️

Autorom nagrodzonych prac serdecznie Gratulujemy🥳❗️
A pozostałe osoby zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach, które odbędą się na naszym profilu wkrótce❗️

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2021