RODO – zmiana w przepisach o ochronie danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o. (ul. Hubalczyków 1, Ząbki) w świetle przepisów prawa jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada
za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Państwa dane osobowe pozyskiwane są przy okazji:

– zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków (cel 1),

– składania przez Państwa oświadczeń o ilości osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie (cel 2),

– składania przez Państwa wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączy (cel 3),

– zgłaszania podliczników i zlecaniu ich instalacji (cel 4),

– rejestrowania się w systemie e-BOK PWiK (cel 5),

– składania innych wniosków i podań (cel 6).

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – w przypadku rejestrowania w systemie e-BOK.

– zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – abyśmy mogli wykonywać umowę (odczytywać i rozliczać liczniki, usuwać awarie) musimy przetwarzać Państwa dane.

– wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie wniosków, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, usuwanie awarii.

Dane podane przy okazji korzystania z e-BOK będą przechowywane przez czas, gdy będziecie Państwo korzystali z systemu. Po wyrejestrowaniu, dane te będą usunięte z systemu.

Dane podane w umowie i innych dokumentach składanych przy okazji podpisywania i wykonywania umowy będą przechowywane przez nas przez czas, na który umowa jest zawarta oraz przez czas, po którym przedawniają się ewentualne roszczenia.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

Administrator danych stosuje system SMART METERING – inteligentne liczniki umożliwiające zdalne odczytywanie wskazań wodomierzy. Po dokonaniu wymiany wodomierzy Administrator będzie zbierał i wykorzystywał następujące informacje – miejsce poboru wody, data i czas odczytu, numer urządzenia pomiarowego, stan licznika. Stosowanie systemu zapewni lepszą jakość świadczonych usług. Docelowo dane te będą łączone z Państwa danymi osobowymi w celu wystawienia faktury.

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów (1-6) wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie ich nie jest obowiązkiem ustawowym, ale nie podanie ich uniemożliwi nam świadczenie usług.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp pracownicy:

– firmy Etob-res sp. z o.o. (ul. Szarych Szeregów 5, Rzeszów). Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne oraz udostępnia nam narzędzia informatyczne.

– firmy MicroCreative sp. z o.o. (ul. Wyki 9/77, Warszawa). Firma ta dostarcza i konserwuje system SMART METERING.

Odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji lub pośrednicy w transakcjach płatniczych).

Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtentein, Islandia).

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:

– sprostowanie danych,

– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

– ograniczenia przetwarzania,

– dostęp do danych.

Niezależnie od powyższych praw mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się z P. Radosławem Wasilewskim (inspektorem ochrony danych) pod numerem telefonu: 783-220-250 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mailowo daneosobowe@zabki.pl.