Zanim popłynie nasza woda w Twoim kranie, musisz dopełnić wielu formalności. Znajdziesz tu przydatne informacje krok po kroku.  

 • Elektronicznie na naszej stronie BIP w sekcji Centrum Dokumentów, lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Hubalczyków 1, otrzymasz  wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz oświadczenie o prawie do własności działki; do wniosku musisz dołączyć plan zagospodarowania działki oraz tytuł prawny do nieruchomości. Warunki wydane przez PWiK będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z naszych usług.
 • W przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (zgodnie z wydanymi warunkami) należy zlecić wykonanie projektu przyłącza projektantowi z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych. W skład projektu wchodzi uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych lub uzyskanie przez geodetę opinii z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Wołominie na wrysowany planowany przebieg przyłącza.
 • Kompletny projekt przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego podlega uzgodnieniu w PWiK przed jego realizacją.
 • Budowę przyłączy zgłaszasz do PWiK w Ząbkach; do zgłoszenia dołączasz: projekt przyłącza (opis techniczny), opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, projekt zagospodarowania działki, oraz zgodę właścicieli nieruchomości, przez które będą przebiegać przyłącza.
 • Do wykonywania robót w pasie drogowym wymagane jest uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego od odpowiedniego zarządcy dróg, którym jest: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dla robót wykonywanych w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Skorupki, ul. Łodygowa), Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie dla robót wykonywanych w pasie dróg powiatowych (ul. Batorego, ul. Kolejowa, ul. Piłsudskiego, ul. Rychlińskiego, ul. Szpitalna, ul. Drewnicka, ul. Wojska Polskiego), lub Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki – dla robót wykonywanych w drogach gminnych.
 • Do wniosku o zajęcie pasa wymagane jest opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywanych robót i uzgodnienie go z Inspektorem Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – siedzibą  w Kobyłce  – w przypadku dróg powiatowych i wojewódzkich.
 • Zlecasz wykonanie przyłączy wykonawcy z uprawnieniami do wykonywania sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Zawiadamiasz pisemnie PWiK o rozpoczęciu robót.
 • Zgłaszasz wykonane przyłącza do PWiK i składasz wniosek o złączenie przyłącza z siecią. Po zakończeniu prac, ale przed zasypaniem wykopu inspektor z zakładu wodociągowego musi sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru.
 • Po odbiorze geodeta inwentaryzuje przewody, a wykonawca zasypuje wykop.
 • Po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę i odprowadzaniu ścieków wraz z załącznikami (tytuł prawny do nieruchomości oraz protokół odbioru) PWIK podpisuje z właścicielem wodociągu umowę na dostawę wody / odbiór ścieków.
 • Do rozliczania się z rachunków za zużytą wodę konieczny jest wodomierz. Gdy wszystko jest gotowe, pracownik PWiK montuje i plombuje swój licznik wody.

Treść komunikatu PWiK w Ząbkach z dnia 21 lutego 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy Ząbek,
(dotyczy mieszkańców z własnym ujęciem wody)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o. (dalej PWiK w Ząbkach) informuje, że z dniem 29 stycznia 2019 r. wszedł w życie Uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jedną z najważniejszych dla Państwa informacji jest zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Odbiorcom usług którzy do tej pory rozliczani byli z przeciętnych norm zużycia wody przez tzw. „ryczałt”, zostanie zamontowany wodomierz na własnym ujęciu wody. Pozwoli to na rzeczywiste rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków, a także zdejmie z Państwa obowiązek zgłaszania każdej zmiany ilości osób zamieszkałych. Zakup, montaż oraz instalacja wodomierza na własnym ujęciu leży po stronie PWiK w Ząbkach. O terminie montażu wodomierza zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Prezes Zarządu
Janusz Tomasz Czarnogórski

Pyt. 1 – Czy w związku z montażem wodomierzy przedsiębiorstwa na prywatnych ujęciach wody mieszkańców, wymagane będą nowe lub dodatkowe umowy, służebności bądź inne dokumenty formalne?

Odpowiedź:

Będzie wymagane podpisanie nowej umowy bądź aneksu do istniejącej umowy, zmieniające formę rozliczenia z ryczałtu na ilość odprowadzanych m3 ścieków.

Nie będzie wymagane podpisywanie bądź sporządzanie innych dokumentów związanych ze służebnościami etc.

Pyt. 2 – Na czyj koszt będą montowane podliczniki wody tzw. „ogródkowe”?

Odpowiedź:

Wodomierze na wody bezpowrotnie zużyte są instalowane na koszt właściciela posesji, na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

Pyt. 3 – Na jakiej podstawie prawnej Rada Miasta Ząbki wprowadziła obowiązek montażu wodomierzy PWiK na instalacjach prywatnych?

Odpowiedź:

Instalacja wodomierzy na ujęciu własnym wynika z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki, uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki (Uchwała nr IV/28/2018 z dn. 28.12.2018 r.) podjętej na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Miasta ustanawia akty prawa miejscowego w formie uchwał na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994).

Pyt. 4 – Czy mam obowiązek wpuścić monterów do domu?

Odpowiedź:

Tak, osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, w tym monterzy, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

Pyt. 5 – Dlaczego w celu rozliczania ilości odprowadzonych ścieków montowane będą wodomierze, zamiast liczników ścieków?

Odpowiedź:

Rada Miasta Ząbki planuje połączenie zużycia wody z rozliczeniem opłat za odpady (śmieci). W związku z tym istnieje konieczność rzetelnego określenia ilości zużytej wody przez poszczególne gospodarstwa domowe. Z tego powodu PWiK na własny koszt montuje wodomierze na ujęciach własnych wody. W konsekwencji pozwoli to określić dokładną stawkę za śmieci. 

Artykuł Przewodniczącego Rady Miasta Waldemara Stachery, dotyczący opłaty za śmieci znajduje się na stronie 7 Gazety Samorządowej „Co Słychać?” z dnia 25 stycznia 2019 r.

Montaż wodomierzy a nie przepływomierzy ścieków wynika z tego, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) nie przewiduje rozliczania opłaty za śmieci na podstawie ilości odprowadzanych ścieków.

Pyt. 6 – Co się stanie, jeśli nie dopuszczę do montażu wodomierza? Czy będę dalej rozliczany na podstawie ryczałtu i czy będę obciążony karami?

Odpowiedź:

Regulamin nie przewiduje kar za niedopuszczenie do montażu wodomierza na własnym ujęciu. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody tzw. „ryczałtu” nadal będą tak rozliczani. Niemniej jednak Odbiorcy ryczałtowi muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami w zakresie ilości zamieszkałych osób.

Jaki wodomierz kupić?

Wodomierz radiowy ze zdalnym odczytem stanu licznika  tzw. licznik smart– wygodny, bezobsługowy dla klienta można zakupić w PWiK . To urządzenia pomiarowe renomowanej firmy, sprawdzone. Taki wodomierz to same zalety dla użytkownika. Największym plusem jest to, że odczyt odbywa się bez koniecznosci wejścia przez naszego pracownika do pomieszczeń mieszkalnych, w terminie wskazanym w umowie, nie angażując uwagi klienta. Eliminujemy także możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, złego odczytu czy przepisania wskazania.    

Istnieje także możliwość zainstalowania zwykłego wodomnierza. W takim przypadku klient we własnym zakresie zakupuje taki wodomierz oraz go instaluje. Po dokonaniu montażu zgłasza ten fakt do PWiK w celu oplombowania, ponieważ tylko wodomierze oplombowane oraz posiadające cechę lagalizacji podlegają rozliczeniom.

Jak odczytywać wskazania wodomierza?

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne (ilość litrów). Podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne, natomiast czerwonych nie podajemy. Cyfry czerwone po przekroczeniu wartości 5 – miejsca dziesiętne oraz 0 – miejsca setne i tysięczne zaokrąglamy o metr w górę. 

Jak zabezpieczyć wodomierz przez mrozem?

Przed nastaniem niskich temperatur należy: zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien; studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone; zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika; przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić; elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Ryczałt – co mam zrobić, jeśli zmieniła się liczba domowników?

W systemie ryczałtowym warto i należy bezzwłocznie przekazać PWiK informację o aktualnej ilości domowników. To na tej podstawie jest naliczany ryczałt i w momencie, gdy ilość ta się zmniejszyła a nie poinformujemy o tym PWiK , spółka będzie naliczać nam  dotychczasową opłatę, bez możliwości korekty wstecznej. Na dokonanie zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) mamy 14 dni.

Czy warto systematycznie podawać stan wodomierza?

To wybór klienta. Sam ma obowiązek odczytać i podać stan wodomierzy (podliczników) co najmniej dwa razy do roku – w okolicach kwietnia i października. PGK odczytuje też stany wodomierzy głównych drogą zdalną, radiową co około dwa miesiące.  Jeśli nie chcemy, aby jednorazowo skumulowała się nam większa kwota do zapłaty, możemy sami częściej podawać stany wodomierzy.  Możemy wybrać drogę telefoniczną lub pośrednictwo naszego e-BOK. W celu weryfikacji osoby dzwoniącej należy przygotować numer Nabywcy (tzw. ID Klienta) dostępny na dokumencie faktury.

 Mam konto na eBOK. Czy otrzymam fakturę „papierową”?

Jedno drugiego nie wyklucza. Możemy być po prostu bardziej eko-. Jeśli nie zrezygnujemy z tego rodzaju dokumentu, będziemy go nadal otrzymywać. Warto jednak wiedzieć, że eBOK oferuje możliwość wydruku faktur, rozrachunków i innych informacji.

Faktura papierowa nie dotarła? Co mam zrobić?

Czy Twoja posesja, Twój dom jest odpowiednio oznakowany tabliczką numerową, a mieszkanie swoim numerem? Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie nie tylko dla kuriera dostarczającego nasze faktury,  ale przede wszystkim dla służb ratunkowych –  łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia, zdrowia czy naszego mienia. Pozwala na szybkie dotarcie karetki, wozu straży pożarnej czy pogotowia wodociągowego. Poza tym – to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Przeszkodą w pozostawieniu faktury przez kuriera będzie też oczywiście brak oznakowanej skrzynki pocztowej, zamknięta furtka i brak dzwonka czy domofonu, powodujący niemożność nawiązania kontaktu z domownikami.

Jaki jest termin płatności za wodę i kanalizację?

Taką informację łatwo odczytać z faktury. Jest to maksymalnie 20 dni do daty jej wystawienia – tydzień na doręczenie i dwa tygodnie na zapłatę. To wygodny czas.

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o. o. informuje, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.133.2021/4 z dnia 17 czerwca 2021 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki.

Nowa Taryfa wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 r. i obowiązywać będzie do dnia 20 lipca 2024 r.

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabele z cenami i stawkami opłat[1].

Z poważaniem
Janusz Tomasz Czarnogórski
Prezes PWiK w Ząbkach

[1] Do wszystkich stawek dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Odbieranie nieczystości płynnych (zlewnia ścieków):

– 10,00 zł /m3 + VAT (8%)  (stawka podstawowa – T 0);

– 100 zł – kaucja za identyfikator na punkcie zlewnym;

– 218,73 zł + VAT – opłatę za ponowne uruchomienie identyfikatora na punkcie zlewnym.


Montaż wodomierzy dodatkowych wraz z instalacją radiowego systemu odczytu*:

– wymiana wodomierza dodatkowego DN 15 – 147,00 zł + VAT;

– instalacja radiowego systemu odczytu – 155,00 zł + VAT;

– wymiana zaworu kulowego za wodomierzem głównym – 22,00 zł + VAT;

– wymiana zaworu kulowego przy wodomierzu dodatkowym – 22,00 zł + VAT;

*montaż wodomierzy głównych jest bezpłatny.


Wynajem maszyn i pojazdów* (cena za 1 rbh):
– Koparko-ładowarka Hidromek Waryński – 103,81 zł + VAT;

– Ciągnik rolniczy URSUS z przyczepą – 85,00 zł + VAT;

– Samochód IVECO DAILY – 140,11 zł + VAT

– Samochód IVECO DAILY z urządzeniem Tytan – 139,29 zł + VAT

– Samochód Fiat Fiorino – 84,79 zł + VAT

– Samochód Fiat Scudo – 96,01 zł + VAT

– Samochód Mercedes Sprinter – 107,52 zł + VAT

– Samochód Fiat Doblo Cargo – 87,30 zł + VAT

– Samochód Lublin – 121,95 zł + VAT

Stawka pracownika fizycznego* (cena za 1 rbh):

– Monter wod-kan – 31,22 zł + VAT

– Operator maszyn – 31,22 zł + VAT

– Kierowca – 31,22 zł + VAT

* Czas świadczenia usługi oblicza się od momentu wyjazdu pojazdu z bazy, do chwili jego powrotu, zgodnie z godzinami odnotowanymi w karcie drogowej pojazdu.


Uchwała ws cennika usług komercyjnych


Wykaz geodetów
Wykaz projektantów przyłączy
Wykaz wykonawców przyłączy

Wykaz firm ma charakter przykładowy. PWiK nie wymaga skorzystania z usług z firm wskazanych w wykazie. Każdy inny podmiot gospodarczy świadczący niżej wymienione usługi ma prawo zwrócić się do PWiK z wnioskiem o dopisanie do wykazu.

Płatności za nasze usługi można regulować na kilka sposobów:

Przelewem na konto bankowe

AKTUALNY rachunek bankowy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki
Bank Pekao S.A. konto nr: 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372


Opłacając w punktach obsługi finansowej oraz pozostałych placówkach Poczty Polskiej
Wykonanie takiej operacji może wiązać się z naliczeniem prowizji.


Płacąc osobiście w punkcie kasowym naszej Spółki przy ul. Hubalczyków 1

Operacje są bezprowizyjne. Punkt jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

– w poniedziałki 10:00-18:00

– od wtorku do czwartku 8:00-15:00

– w piątki 7:00-15:00


Warto pamiętać:

Odbiorca usług dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczania odsetek za zwłokę.
Reklamacja nie zwalnia kontrahenta od terminowej zapłaty faktury.