• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Wodomierze na własnych ujęciach wody

  Pytania i odpowiedzi dotyczące montażu przez PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. wodomierzy na ujęciach własnych.

  Treść komunikatu PWiK w Ząbkach z dnia 21 lutego 2019 r.

  Szanowni Mieszkańcy Ząbek,
  (dotyczy mieszkańców z własnym ujęciem wody)

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o. (dalej PWiK w Ząbkach) informuje, że z dniem 29 stycznia 2019 r. wszedł w życie Uchwałą nr IV/28/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jedną z najważniejszych dla Państwa informacji jest zmiana sposobu rozliczania ilości odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Odbiorcom usług którzy do tej pory rozliczani byli z przeciętnych norm zużycia wody przez tzw. „ryczałt”, zostanie zamontowany wodomierz na własnym ujęciu wody. Pozwoli to na rzeczywiste rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków, a także zdejmie z Państwa obowiązek zgłaszania każdej zmiany ilości osób zamieszkałych. Zakup, montaż oraz instalacja wodomierza na własnym ujęciu leży po stronie PWiK w Ząbkach. O terminie montażu wodomierza zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

  Prezes Zarządu
  Janusz Tomasz Czarnogórski

  Pyt. 1 – Czy w związku z montażem wodomierzy przedsiębiorstwa na prywatnych ujęciach wody mieszkańców, wymagane będą nowe lub dodatkowe umowy, służebności bądź inne dokumenty formalne?

  Odpowiedź:

  Będzie wymagane podpisanie nowej umowy bądź aneksu do istniejącej umowy, zmieniające formę rozliczenia z ryczałtu na ilość odprowadzanych m3 ścieków.

  Nie będzie wymagane podpisywanie bądź sporządzanie innych dokumentów związanych ze służebnościami etc.

  Pyt. 2 – Na czyj koszt będą montowane podliczniki wody tzw. „ogródkowe”?

  Odpowiedź:

  Wodomierze na wody bezpowrotnie zużyte są instalowane na koszt właściciela posesji, na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

  Pyt. 3 – Na jakiej podstawie prawnej Rada Miasta Ząbki wprowadziła obowiązek montażu wodomierzy PWiK na instalacjach prywatnych?

  Odpowiedź:

  Instalacja wodomierzy na ujęciu własnym wynika z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki, uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki (Uchwała nr IV/28/2018 z dn. 28.12.2018 r.) podjętej na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Miasta ustanawia akty prawa miejscowego w formie uchwał na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994).

  Pyt. 4 – Czy mam obowiązek wpuścić monterów do domu?

  Odpowiedź:

  Tak, osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, w tym monterzy, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

  Pyt. 5 – Dlaczego w celu rozliczania ilości odprowadzonych ścieków montowane będą wodomierze, zamiast liczników ścieków?

  Odpowiedź:

  Rada Miasta Ząbki planuje połączenie zużycia wody z rozliczeniem opłat za odpady (śmieci). W związku z tym istnieje konieczność rzetelnego określenia ilości zużytej wody przez poszczególne gospodarstwa domowe. Z tego powodu PWiK na własny koszt montuje wodomierze na ujęciach własnych wody. W konsekwencji pozwoli to określić dokładną stawkę za śmieci. 

  Artykuł Przewodniczącego Rady Miasta Waldemara Stachery, dotyczący opłaty za śmieci znajduje się na stronie 7 Gazety Samorządowej „Co Słychać?” z dnia 25 stycznia 2019 r.

  Montaż wodomierzy a nie przepływomierzy ścieków wynika z tego, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) nie przewiduje rozliczania opłaty za śmieci na podstawie ilości odprowadzanych ścieków.

  Pyt. 6 – Co się stanie, jeśli nie dopuszczę do montażu wodomierza? Czy będę dalej rozliczany na podstawie ryczałtu i czy będę obciążony karami?

  Odpowiedź:

  Regulamin nie przewiduje kar za niedopuszczenie do montażu wodomierza na własnym ujęciu. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody tzw. „ryczałtu” nadal będą tak rozliczani. Niemniej jednak Odbiorcy ryczałtowi muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami w zakresie ilości zamieszkałych osób.

  Odpowiedzi na kolejne pytania są w trakcie opracowania.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023