• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Oferta pracy

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w Ząbkach sp. z o.o.
  ogłasza Konkurs na stanowisko
  specjalista d/s księgowości w wydziale finansowym

   

   

   

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. księgowanie dokumentów,
  2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  5. sporządzanie przelewów z rachunków bankowych,
  6. księgowanie wyciągów bankowych,
  7. windykacja należności,
  8. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  9. rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo.

   

  II. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, preferowany kierunek finanse i rachunkowość,
  3. minimum 5 letni staż pracy w dziale księgowości,
  4. znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy, w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od osób prawnych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.

   

  III. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz ekonomicznych,
  2. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych
  3. umiejętność i doświadczenie pracy w zespole
  4. znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel)
  5. znajomość obsługi programów księgowych
  6. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  IV. Informacje o warunkach pracy:

  1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
  2. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
  3. praca umysłowa, narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
  4. budynek biurowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika,
  5. praca w pokoju, który nie jest klimatyzowany;
  6. praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  7. nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

   

  V. Wymagane dokumenty o oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:

  „Konkurs na stanowisko specjalista d/s księgowości”

  w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00

  w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta – I piętro

  Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki

   

  Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PWiK w Ząbkach sp. z o.o..

   

  Aplikacje, które wpłyną do PWiK w Ząbkach po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

  W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023