• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Przewodnik klienta

  Jak doprowadzić wodę i kanalizację do domu? Zanim popłynie nasza woda w Twoim kranie, musisz dopełnić wielu formalności. Znajdziesz tu przydatne informacje, czyli krok po kroku:  

  • Na tej stronie, w dziale Centrum Dokumentów, lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Hubalczyków 1 otrzymamy  wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz oświadczenie o prawie do własności działki; do wniosku dołącza się plan zagospodarowania działki oraz tytuł prawny do nieruchomości. Warunki wydane przez PWiK będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z naszych usług.
  • W przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (zgodnie z wydanymi warunkami) należy zlecić wykonanie projektu przyłącza projektantowi z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych. W skład projektu wchodzi uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych lub uzyskanie przez geodetę opinii z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Wołominie na wrysowany planowany przebieg przyłącza.
  • Kompletny projekt przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego podlega uzgodnieniu w PWiK przed jego realizacją.
  • Budowę przyłączy zgłasza się do PWiK w Ząbkach; do zgłoszenia dołączamy: projekt przyłącza (opis techniczny), opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, projekt zagospodarowania działki, zgodę właścicieli nieruchomości, przez które będą przebiegać przyłącza.
  • Do wykonywania robót w pasie drogowym wymagane jest uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego od odpowiedniego zarządcy dróg, którym jest: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dla robót wykonywanych w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Skorupki, ul. Łodygowa), Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie dla robót wykonywanych w pasie dróg powiatowych (ul. Batorego, ul. Kolejowa, ul. Piłsudskiego, ul. Rychlińskiego, ul. Szpitalna, ul. Drewnicka, ul. Wojska Polskiego) Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Ząbki – dla robót wykonywanych w drogach gminnych
  • Do wniosku o zajęcie pasa wymagane jest opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywanych robót i uzgodnienie go z Inspektorem Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – siedzibą  w Kobyłce  – w przypadku dróg powiatowych i wojewódzkich.
  • Zlecamy wykonanie przyłączy wykonawcy z uprawnieniami do wykonywania sieci wodno-kanalizacyjnych.
  • Zawiadamiamy pisemnie PWiK o rozpoczęciu robót.
  • Zgłaszamy wykonane przyłącza do PWiK i składamy wniosek o złączenie przyłącza z siecią. Po zakończeniu prac, ale przed zasypaniem wykopu inspektor z zakładu wodociągowego musi sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru.
  • Po odbiorze geodeta inwentaryzuje przewody, a wykonawca zasypuje wykop.
  • Po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę i odprowadzaniu ścieków wraz z załącznikami (tytuł prawny do nieruchomości oraz protokół odbioru) podpisujemy z właścicielem wodociągu umowę na dostawę wody / odbiór ścieków.
  • Do rozliczania się z rachunków za zużytą wodę konieczny jest wodomierz. Gdy wszystko jest gotowe, pracownik PWiK montuje i plombuje nasz licznik wody.

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023