• RODO
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o. o.

  Dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”

  Drodzy Mieszkańcy,

  1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Można otrzymać do 5 tys.zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe .

  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

  Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  1. a)  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  2. b)  instalacja rozsączająca,
  3. c)  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  1. d)  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

  Tak wyglądają przykładowe dostępne na rynku zbiorniki na deszczówkę:

    –

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  internetowej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  http://wfosigw.pl/otwarcie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda/

  Tak się składa, że w/w program wpisuje się w działania Naszego Przedsiębiorstwa – polegające na walce z nielegalnymi podłączeniami wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego PWIK Ząbki Sp. z o.o. Przypominamy, że od kilku miesięcy systematycznie badamy – poprzez zadymianie i monitoring wizyjny  – nasze sieci kanalizacyjne i stwierdzamy nielegalnie wpiętych właścicieli i współwłaścicieli posesji do instalacji kanalizacyjnej. Taki proceder jest nie zgodny z prawem.

  Instalacje przydomowej retencji odciążą kanalizację i zmniejszą ryzyko podtopień, a tym samym będą chroniły Państwa mienie i dorobek  życia. W obecnym okresie  wszyscy jesteśmy świadkami anomalii pogodowych(obfitych deszczy, nawałnic, gwałtownych burz) i ludzkich tragedii, którym w ten sposób możemy przeciwdziałać.

  Teraz pojawia się możliwość by właściciele posesji – mogli odłączyć się  – zbudować własne zbiorniki retencyjne i jeszcze otrzymać na to dofinansowanie.

  Ze swojej strony oferujemy pomoc w doborze rozwiązań technicznych – a także wykonawstwo.

  Regulacje dotyczące odprowadzenia wód deszczowych zawarte są w kilku aktach prawnych i są to m.in.:

  1.Przepisy z dnia 7 lipca 1994r.,Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 08.03.2016r. z póź.zm.).

  2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 18.09.2015r.).

  3.Przepisy z dnia 18 lipca 2001r.,Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

  4.Przepisy z dnia 7 czerwca 2001r.,Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz.U.2017.328. tekst jednolity).

  A tu jako ciekawostkę, prezentujemy „racjonalizatorską” instalację deszczową ząbkowskiego „pomysłowego dobromira” 😉

  Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2023