Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o.o.
ogłasza Konkurs na stanowisko
specjalista d/s księgowości w wydziale finansowym

 

 

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. księgowanie dokumentów,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 5. sporządzanie przelewów z rachunków bankowych,
 6. księgowanie wyciągów bankowych,
 7. windykacja należności,
 8. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 9. rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, preferowany kierunek finanse i rachunkowość,
 3. minimum 5 letni staż pracy w dziale księgowości,
 4. znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy, w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od osób prawnych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz ekonomicznych,
 2. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych
 3. umiejętność i doświadczenie pracy w zespole
 4. znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel)
 5. znajomość obsługi programów księgowych
 6. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

IV. Informacje o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
 3. praca umysłowa, narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 4. budynek biurowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika,
 5. praca w pokoju, który nie jest klimatyzowany;
 6. praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 7. nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

 

V. Wymagane dokumenty o oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko specjalista d/s księgowości”

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta – I piętro

Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki

 

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PWiK w Ząbkach sp. z o.o..

 

Aplikacje, które wpłyną do PWiK w Ząbkach po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. @ 2009-2022